วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4

1.จุดเด่น จุดด้อย โอกาสการพัฒนาของโรงเรียนวัดคงคาเจริญ1.1 จุดเด่น โรงเรียนวัดคงคาเจริญเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในอันดับยอดนิยมของท้องถิ่น ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งรอบที่ 1 และ 2 ขณะนี้เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับการสนับสนุนจากอบจ.นครศรีธรรมราชอนุมัติงบประมาณ และสร้างห้องพิเศษพร้อมอุปกรณ์อีก 1 ห้อง ครูจำนวน 11 คน นักเรียน200คน
1.2 จุดด้อย ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการสร้างพลังขับดันให้ครูเกิดจิตสำนึกในหน้าที่ ไว้วางใจ ส่งผลให้ขาดการติดตามตรวจสอบ ปรากฏการณ์นักเรียนว่าง ครูอยู่แต่ไม่สอนหรือเข้าห้องช้าออกเร็วจึงเกิดขึ้นบ่อยครัง
1.3 โอกาสการพัฒนา ด้วยความพร้อมด้านบุคคลากร ทรัพยากรทางการศึกษาและการสนับสนุนจากท้องถิ่นที่ดี โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาจึงมีโอกาสที่ดีมาก เพียงแต่ฝ่ายบริหารต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร สร้างระบบการนิเทศ การติดตามตรวจสอบ กำหนดให้บุคลากรทุกคนวางแผนการพัฒนางานของตนเอง(ID Plan)และรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคียร์ลงในระบบเครือข่ายของโรงเรียนทุกสิ้นภาคหรือปี
2.ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูลวิชาการและอื่นๆของโรงเรียน ที่มีอยู่แล้วจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มงาน/ฝ่าย ซึ่งอยู่ในรูปเอกสาร เมื่อต้องการใช้ประโยชน์ต้องไปขอ ทั้งๆที่ข้อมูลทั้งหมดของแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่ายอยู่ในระบบงานคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว เพียงโอนข้อมูลทั้งหมดขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียนให้บุคลากรดึงข้อมูลมาใช้ในงานของตนเอง โดยเฉพาะรายชื่อนักเรียนมีประโยชน์ต่อการบันทึกข้อมูลในงานด้านการสอน งานปกครองจะง่ายต่อการลงและค้นหาการกระทำความผิดต่างๆ ถ้าใช้ระบบดังกล่าวจะประหยัดกระดาษอย่างมาก
3.นวัตกรรมในสายงานบริหารคือการโอนข้อมูลที่จำเป็น เช่น รายชื่อนักเรียน รายชื่อบุคลากร แบบฟอร์มงานต่างๆ ปฏิทินงานวิชาการ งานกิจกรรม บันทึกความผิดของนักเรียน การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ขึ้นสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ส่วนนวัตกรรมที่จะใช้กับบุคลากร ควรให้ทุกคนมีอีเมลหรือบล็อกส่วนตัวเพื่อการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆหรือสั่งงานนักเรียน โอกาสที่จะพัฒนา
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน วิเคราะห์แต่ละมิติ ทั้งในเรื่องของ การพัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (เหตุ) และคุณภาพการให้บริการ ประสิทธิผล(ผล) โดยการพัฒนาบูรณาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและงานอาชีพ
2. ระบบข้อมูลสถานศึกษา มีการจัดทำสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษา โดยงานแผนงานและสารสนเทศโรงเรียน ร่วมกับแผนงานฝ่ายแต่ละฝ่ายเป็นผู้จัดทำและจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา พร้อมทั้งมีการปรับปรุงปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ข้าพเจ้าคิดว่ามีสภาพที่ดีมีระบบ แต่ควรที่จะพัฒนาให้ดีกว่าปัจจุบันคือต้องมีการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแต่ละฝ่ายเพื่อค้นข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ข้อมูลนักเรียน ใช้โปรแกรม Student เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นห้องเรียน สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวของนักเรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีโปรแกรมประมวลผลการเรียนของนักเรียน ในรูปของ บฟ.6 เก็บข้อมูลของนักเรียนไว้ เป็นช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 3 ปี ข้าพเจ้าคิดว่ามีสภาพที่ดีมีระบบ
ข้อมูลบุคลากร มีการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเป็นแฟ้มรายบุคคลโดยมีฝ่ายบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบ ข้าพเจ้าคิดว่าควรมีการปรับปรุงโดยการจัดเก็บข้อมูลของบุคลการเป็นรายบุคคลในรูปของไฟล์ข้อมูล มีการจัดเก็บให้เป็นระบบมากกว่าเดิม แยกบุคลากรเป็นฝ่ายงานพร้อมรูปภาพ ประวัติ และต้องมีการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลได้สะดวกขึ้น
ข้อมูลงานทะเบียนนักเรียน มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการแยกเก็บเป็นปีการศึกษา มีประวัติของนักเรียน ตั้งแต่เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ ชื่อพ่อ แม่ ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเป็นระบบสามารถสืบค้นได้ง่ายและสะดวกแต่ควรติดเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแต่ละฝ่ายเพื่อความสะดวกในการสืบค้นของแต่ละฝ่าย
ข้อมูลงานวิชาการและข้อมูลแต่ละฝ่าย มีการจัดเก็บข้อมูลแต่ละฝ่ายในเครื่องของฝ่ายอย่างเป็นระบบ ผู้ที่ต้องการข้อมูลสามารถเข้าไปสืบหาข้อมูลได้ ข้าพเจ้าคิดว่า ระบบข้อมูลที่มีอยู่มีสภาพที่ดี แต่ควรได้รับการพัฒนาให้ดีกว่าปัจจุบันโดยการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของแต่ละฝ่ายแล้วนำข้อมูลที่มีอยู่ไปจัดเก็บไว้หากฝ่ายใดต้องการข้อมูลก็สามารถเปิดดูได้โดยทันที และควรจัดเก็บข้อมูลลงในเว็บไซด์ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาได้อีกทางหนึ่ง
3. ระบบนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- จัดทำสื่อการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ก-ฮ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ใช้สื่อการสอนที่ผลิตโดยโปรแกรม Flash
- เป็นสื่อที่ใช้งานเหมาะสำหรับนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น